استفاده از دستورالعمل Amarok

به Amarok دستورالعمل ساده هستند – چگونه به استفاده از کپسول شما آن را کشف کردن بدون دکتر و از همه مهمتر خطرات بهداشتی خواهد شد. استفاده می شود به طور منظم و یا یک بار (به عنوان مورد نیاز).

رژیم Amarok

راهنمای دریافت آماروک

کلید موفقیت درمان – نظم. توصیه های کلیدی:

  • به کپسول تنها در سلامت خوب;
  • نه بیش از دوز;
  • نوشیدن آب تاسیسات.

متوسط طول درمان 2 ماه شما می توانید تکرار این دوره پس از یک استراحت. استفاده مداوم از این کپسول برای رسیدن به ثبات طولانی مدت نتایج شما نیاز به نوشیدن آنها را سه بار در روز.

موارد مصرف و موارد منع مصرف

کپسول برای ترویج نر عملکرد جنسی کمک خواهد کرد که با هر گونه مشکلات را با قدرت می تواند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه است. چرا که همه طبیعی وجود دارد موارد منع مصرف اما نیاز به نظارت فردی واکنش به جلوگیری از امکان عدم تحمل. برای تحویل به تاجیکستان اعمال خواهد شد.